ข่าว มตอ.

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา โดยคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณทรงเกียรติ หลิ่มศิริ ประธานฝ่ายหารายได้ คุณเสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล เหรัญญิก คุณชญาณี บุรพรัตน์ กรรมการ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการครุทายาทจำนวน 4 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา โดยนายวีระ ถนอมศักดิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตราชเทวี จำนวน 4 โรงเรียน รวม 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ณ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา โดยนายวีระ ถนอมศักดิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จำนวน 7 โรงเรียน รวม 55 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา นายวีระ ถนอมศักดิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ได้มอบเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส 5 โรงเรียน เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ผ่านกองทุนแสงตะวัน วัดปทุมวนาราม โดยพระเทพญาณวิศิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นผู้รับมอบ
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา โดยนายวีระ ถนอมศักดิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ได้มอบเงินสนันสนุนโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ณ ที่ทำการสมาคมฯ
27 ธค. 2565 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 โรงเรียนในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว คือ โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง โรงเรียน ตชด. บ้านเขาสารภี โรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ โรงเรียน ตชด. บ้านน้ำอ้อม และโรงเรียน ตชด. บ้านการบินไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
26 ธันวาคม 2565 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่ 1 และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คนที่ 5 ณ ศาลา ๕ วัดเทพศิรินทราวาสฯ
26 ธันวาคม 2565 ประธานมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา คุณนฤมล ศิริวัฒน์ และกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบเงินจากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม2565 ณ สนามกอล์ฟ RG City Golf Club จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท) ให้แก่ “กองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท” โดยมี คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกองทุนฯ และกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ
6 ธันวาคม 2565 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา นำโดยประธานมูลนิธิฯ คุณนฤมล ศิริวัฒน์ (ต.อ.38) และกองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (ต.อ.34) ประธานกองทุนฯ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่าฯ สนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนทั่วไป และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ณ สนาม The RG City Golf Club ธัญบุรี ปทุมธานี โดยมี องค์กรภาคเอกชน และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นต่าง ๆ ร่วมให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง อาทิ กลุ่มบริษัท ปตท. กลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล โรงพยาบาลวิมุต บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด บริษัท ดัสท์ บัสเทอร์ส จำกัด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตาชู (ต.อ.28) คุณธงชัย ล่ำซำ (ต.อ.25) นันทวรรณ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) (ต.อ.43) อดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ ศักดิ์ชัย ยอดวานิช เป็นต้น เป็นอีกกิจกรรมที่สำเร็จลงด้วยการร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนเก่าและกัลยาณมิตร ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างน่าพอใจ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายยงยุทธ โรจนวรเกียรติ เลขาธิการมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และ นางชญาณี บุรพรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยวงปี่พาทย์มอญ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ร่วมกับ ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มนักเรียนเก่าที่บริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนในอีกหลายส่วน ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวมณฑา มงคลแท้ ผู้อำนายการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ เป็นผู้รับมอบ
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ และ นายยงยุทธ โรจนวรเกียรติ เลขาธิการ ได้มอบทุนโครงการครุทายาท จํานวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท แด่นักศึกษา 3 คน ดังนี้
1) นาย วันชัย ละนิโส นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
2) นายศิวพงษ์ มิ่งแก้ว นักศึกษาสาขา สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
3) นางสาว สิริวิมล สายสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาการบริหารงานตํารวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ชั้นปี่ที่ 2 โดยมี ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล
รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว และได้มอบให้นักศึกษาในเวลานั้นเป็นที่เรียบร้อย
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนโครงการบูรณะตึก ๓ โดยมีคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการเป็นผู้มอบให้กับคุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคมฯ พร้อมเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายยงยุทธ โรจนวรเกียรติ เลขาธิการมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และกรรมการ ได้เข้ามอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่มีอยู่กว่า 200 โรง โดยมี พล.ต.ต. ณพล บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้รับมอบ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้านการศึกษาร่วมกันเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ร่วมกับพันธมิตรอีกหลายรายเพื่อซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ Automated CPR ให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์ ซึ่งต้องดูแลคนไข้โควิดที่ไม่สามารถเบิกเงินจากรัฐได้ เนื่องจากเป็นคนต่างด้าว ดังนั้นจึงต้องการกำลังจากเอกชนไปช่วยสนับสนุน

มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ร่วมระดมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงาน ย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบที่นอนพร้อมผ้าห่ม น้ำเกลือล้างตา และที่ฉีดกันยุง เป็นจำนวน 76 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้อพยพที่ศูนย์อพยพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ โดยส่งมอบให้กับ ท่านปลัด พัสกร ใยน้อย เป็นผู้รับมอบ และที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ จำนวน 39 ชุด โดยส่งมอบให้กับท่านรองผู้อำนวยการวิชุดา สนอุทาเป็นผู้รับมอบ รวมถึงมอบให้ที่ศูนย์อพยพวัดสลุด จำนวน 35 ชุด รวมทั้งหมด 150 ชุด เพื่อให้กับผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

25 พฤษภาคม 2564 คุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองประธานฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้นำข้าวสารจำนวน 900 ถุงปริมาณ 4.5 ตัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 16,200 ห่อ ที่จัดซื้อด้วยเงินบริจาคส่วนหนึ่งของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาหลากหลายรุ่น มามอบให้แก่ คุณนพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไทยพีบีเอส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่เดือดร้อนจากการถูกจำกัดพื้นที่เนื่องจากมีการติดเชื้อโควิดในชุมชน ตามโครงการ “ชุมชนเมืองต้องรอด…ปากท้องต้องอิ่ม”

5 พฤศจิกายน 2563 คุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และ ทพ.สมยศ นะลำเลียง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่หอประชุมของโรงเรียน

23 กันยายน 2563 มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษานำโดยคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ ได้นำคณะกรรมการฯเข้าพบคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งคุณกอบกาญจน์เป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น๔๐ และเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษามูลนิธิฯ และเรียนขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานมูลนิธิฯ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคุณกอบกาญจน์ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างอบอุ่น และได้ให้ข้อคิดและคำแนะนำต่างๆ ที่มีประโยชน์ยิ่งจากประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งสามารถนำมาสอดรับประสานกับเเนวการดําเนินงานของมูลนิธิฯได้เป็นอย่างดี