ความเป็นมา

ตรามูลนิธิเริ่มแรก

ประวัติความเป็นมา
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษานี้ขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ลำดับทะเบียนที่ ๖๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ ส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน และส่งเสริมกิจการสาธารณะกุศลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน โดยมูลนิธิฯ ได้เตรียมพร้อมสนับสนุนการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามนโยบายรัฐบาล แต่ได้มีการสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งที่ ๒ ขึ้น มูลนิธิจึงได้สนับสนุนและให้ทุนการศึกษากับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาได้ขยายไปถึงนักเรียนในโรงเรียนเครือพระเกี้ยวทั้งหมด อาทิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นที่ขอทุนมา

ปัจจุบัน
มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๔๑ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง โดยได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการสงเคราะห์หรือดำเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งทำให้ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ สามารถนำยอดบริจาคไปใช้คิดคำนวณการหักลดย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้

การดำเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มูลนิธิฯ ได้สมทบทุนสร้างอาคารสำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ สนับสนุนกิจกรรมของประชาคมเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนในเครือพระเกี้ยว ปัจจุบันได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในทุกภูมิภาค รวมถึงโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย มอบทุนคุรุฑายาทเพื่อศึกษาวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมทบทุนกิจกรรมและปรับปรุงสถานศึกษา สนับสนุนงานด้านเยาวชน ศาสนา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และงานสาธารณกุศลอื่นๆ