ประธานกรรมการ

นางนฤมล ศิริวัฒน์
  • ประธานกรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
  • นายกสมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทย
  • อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • อดีตประธานกรรมธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
  • อดีตวุฒิสมาชิก
สารจากประธาน

ช่วงเวลา ๒ ปีของการเป็นนักเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดิฉันได้เรียนรู้ และซึมซับคุณสมบัติ หลายประการที่เป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่ต่อมางอกงามเป็นแนวความคิด ในการใช้ชีวิต ชีวิตที่ให้ความสําคัญ กับการทํางานหนัก มานะ อดทน ความซื่อสัตย์ กตัญญูและมีความรับผิดชอบ ซึ่งใช่มีเพียงแค่ตนเอง หรือครอบครัวเท่านั้น


ด้วยพื้นฐานเหล่านั้น ดิฉัน ได้เติบโตเป็นคนของสังคมที่คงความคิดชอบปฏิบัติชอบ และการคํานึงถึงผลกระทบของการกระทำต่อบ้านเมืองของเราอย่างต่อเนื่อง มากว่าครึ่งศตวรรตอย่างมั่นคง


การเป็นประธานมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาเป็นภารกิจที่ภาคภูมิใจอีกภารกิจหนึ่ง ที่จะได้ร่วมทำงานกับคณะกรรมการและ ท่านผู้มีจิตกุศลในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ที่เน้นการส่งเสริมหรือสนับสนุน “คน” ที่มีความจำกัดให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์และเท่าเทียมกันยิ่งๆขึ้น รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการตอบแทนสังคมไทยและสังคมโลกโดยกว้างต่อไป


ขอเรียนเชิญร่วมเดินทางกุศล ปลูกคนให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างสิ่งเเวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานและโลกของเรา ด้วยกันนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ