กิจกรรม

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
มตอ. ร่วมกับนักเรียนเก่าหลายรุ่น ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีรักษาผู้ป่วยจากโคริด-๑๙ โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ต.อ.๓๙) ผอ.โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ