คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
(ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน)

ประธานกรรมการ
นางนฤมล ศิริวัฒน์
รองประธานฯ
นายวีระ ถนอมศักดิ์
ดร.มาลียา เครือตราชู
น.อ.(พิเศษ) น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ฝ่ายกิจกรรม
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ประธาน
นายอภิชาติ เรืองศรี รองประธาน
ฝ่ายหารายได้
นายทรงเกียรติ หลิ่มศิริ ประธาน
นางศิริพรรณ กมลรัตนพิบูล รองประธาน
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ รองประธาน
ฝ่ายปฏิคม
น.ส.รำไพวรรณ หอมไกรลาศ ประธาน
นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ รองประธาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางณิยะดา จ่างตระกูล ประธาน
ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ รองประธาน
นายยิ่งศักดิ์ สุคนธทรัพย์
นายกฤษณ์ เตชะพุทธพงศ์
กรรมการ
รศ.วิจิตรา อุปการนิติเกษตร
นายบุญเสียง บุญยะรัตกานนท์
นายสมศักดิ์ มุนีพีระกุล
นายวัธนชัย วิรยศิริ
นางชลิดา สิริสุทธิ์ วาณิชย์นที
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
นางสุทัศนีย์ ไวยนิยา
น.ส.หทัย หงส์ตริกาล
นายวีรวุฒิ สรรพกิจ
นางพรรณี ตรีเจริญรัตน์
นางเสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล เหรัญญิก
นางเจริดจันทร์ โปราณานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายยงยุทธ โรจนวรเกียรติ เลขาธิการ
นางนันทวัน วิมานรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางชญาณี บุรพรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิกา

อดีตคณะกรรมการบริหาร
(พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๖๒)

ประธานกรรมการ
ศ.(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ
รองประธานฯ
ดร.มาลียา เครือตราชู
คณะกรรมการ
นายขันธ์ชัย   วิจักขณะ
นายทรงเกียรติ   หลิ่มศิริ
นางศิริพรรณ   กมลรัตนพิบูล
นางกรรัตน์   โกษาคาร
นางนฤมล  ศิริวัฒน์
นายนิคม   วงศ์วานิช
นายปรเมษฐ์  โมลี
นายสมพันธ์  จารุมิลินท
น.อ.นพ.ไพศาล   จันทรพิทักษ์
นางวิจิตรา   อุปการนิติเกษตร
นายวัธนชัย   วิรยศิริ
นายประเวศวุฒิ  ไรวา
ดร.วิฑูรย์   สิมะโชคดี
นางวิสุทธินี  แสงประดับ
นางชลิดา  วาณิชย์นที
น.ส.รำไพวรรณ์   หอมไกรลาศ
นายอภิชาติ  เรืองศรี
นางอ้อยทิพย์  เหราบัตย์
น.ส.จุรีรัตน์  ทัดแก้ว
น.ส.หทัย  หงส์ตริกาล
นางพรรณี   ตรีเจริญรัตน์ 
นายพีรวัฒน์   เฮงสกุล         
นางเสาวรภย์     ธรรมานุรักษ์กุล
นางเจริดจันทร์   โปราณานนท์ 
นายยงยุทธ   โรจนวรเกียรติ
นางชญาณี   บุรพรัตน์
นพ.จรินทร์  โรจน์บวรวิทยา
นางพรรณี   เพ็งเนตร
นายวิศรุต   สนธิชัย
ม.ล.ปริยดา   ดิศกุล
นายพีรวัศ   กี่ศิริ
นางรัตนา   เชาว์วิศิษฐ
นายภัทรภณ   พรหมพิริยะ
นางยุรพร   คณะเจริญ
น.ส.ประภาศรี   ศีลพิพัฒน์
นายชัชชัย   จิตต์ชุ่ม
น.ส.ศิริรัตน์  สาครินทร์
พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี


ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการคนแรก

คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
อดีตผู้อำนายการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๘

คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู เป็นผู้ขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขทะเบียนลำดับที่ ๖๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีรายชื่อผู้ที่เป็นคณะกรรมการผู้ก่อตั้งดังนี้
ประธานกรรมการ
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
รองประธาน
นายอภิโชติ จิตรานนท์
กรรมการ
นายเกยูร ลิ่มทอง
นางวนิดา ศิริบุญ
นายสรรเสริฐ อุทัยเฉลิม
นายจรูญ มีเดช
นายพนิต เศวตโยธิน
นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์
นายจินต์ ลัมมะกานนท์
พ.ต.ท.เนรมิตร คล้ายมณี
เหรัญญิก
นายอุดม เทียนจวง
เลขานุการ
นายธารา โรจน์ธนะ