รู้จักมูลนิธิฯ

มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (Triam Udom Suksa Alumni Foundation) มีชื่อย่อว่า มตอ. (TUSAF) บริหารงานโดยนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และมีที่ทำการอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งแต่วันที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ๔ ข้อ คือ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
๒. ดำเนินกิจกรรมอันเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์
๓. ส่งเสริม ร่วมมือกับองค์กรการกุศล หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสงเคราะห์ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
๔. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง