ติดต่อ

มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒๒๗ ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

โทร. ๐๘ ๒๔๓๘ ๖๓๓๘
e-mail : tusaf2514@gmail.com